lørdag
sep012018

NY BOK PRESENTERER ISRAELSK INNOVASJON

Fra kirsebærtomater til Arrows ballistiske missilforsvar: en ny bok om israelsk innovasjon gir leserne muligheten til å oppdage bemerkelsesverdige israelske oppfinnelser som har hatt en global innvirkning, skriver Israel Hayom. Blant oppfinnelsene i “Israels innovasjon”, en bok fra Israels innovasjonsmyndighet, er Iron Dome-rakettforsvaret, USB-flash-stasjonen, innovative vannavsaltingsteknologier, kerrytomater, Arrow-ballistiske missilforsvar, multippel sklerose medisin Copaxone og drypp vanning, for å nevne noen få.

“Takket være anerkjennelsen av viktigheten av forskning, utvikling og hovedsakelig menneskelig kapital, har vi blitt en kilde til kreativitet og innovasjon og et teknologisk drivhus som er en inspirasjon for hele verden og en kilde til nasjonal stolthet», sier den israelske økonomiministeren Eli Cohen. “Israel har siden begynnelsen anerkjent viktigheten av forskning, utvikling og innovasjon for sin eksistens og velstanden til staten. I dag er Israel også første i verden i investeringer på disse feltene,” sier han.

Ifølge Israels innovasjonsmyndighetsdirektør Aharon Aharon er “Israel kjent over hele verden som” oppstartnasjon “, en nasjon hvor innovasjon, entreprenørskap og gjennombruddsteknologier gir velstand og økonomisk vekst. «Mange turister kommer til Israel for å se fortiden, investorer kommer til Israel for å se fremtiden. Takket være entreprenørene og oppfinnerne bak disse produktene, er vi kjent som “innovasjonsnasjonen,” slår han fast. “Israelsk innovasjon” kommer i både tospråklige hebraisk-engelske og kinesiske utgaver. En utgave av boka er nå tilgjengelig for allmennheten på Israels innovasjonsmyndighets nettsted.

Netanyaforeningen gratulerer!

Kilde: http://www.nihk.org/2018/08/12/ny-bok-presenterer-israelsk-innovasjon/

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Markering av Holocaustdagen | Main | Arne Karlsen er død »