mandag
jul302018

Arne Karlsen er død

Meddelelse:

Vi vil herved meddele at Netanyaforeningens tidligere formann, Arne Karlsen døde brått den 11. juli 2018. Han ble begravet fra Revheim kirke den 19. juli 2018.

Arne Karlsen startet Netanyaforeningen i 1996 og satt som formann i mer enn 15 år. Han bygget opp en entusiastisk medlemsmasse som siden har vært foreningens grunnlag for eksistens og drift.

Netanyaforeningen minnes hans banebrytende arbeid med stor takk.

All ære til Arne Karlsens minne.

For Netanyaforeningen

 

Kjersti Inga Haaland 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« NY BOK PRESENTERER ISRAELSK INNOVASJON | Main | Holocaustdagen 2018 i Stavanger »