fredag
jan252019

Markering av Holocaustdagen

Den internasjonale Holocaustdagen markeres søndag 27. januar kl. 16.00 ved det jødiske minnesmerket på Eiganes gravlund.

Publisert: 23.01.2019 Av: thomas.bore.olsen

På markeringen blir det tale ved varaordfører Bjørg Tysdal Moe, kransenedleggelse og musikalsk innslag.

Om Holocaustdagen

FN har vedtatt at 27. januar skal være den internasjonale Holocaustdagen. Siden 2006 har mennesker i Stavanger og andre steder i Norge og verden vært samlet for å minnes ofrene i Holocaust. I løpet av 2. verdenskrig myrdet den nazistiske staten minst seks millioner jøder i systematiske massedrap. Nærmere 800 jøder ble deportert fra Norge. 22 av disse hadde tilknytning til Rogaland, kun to overlevde. Den yngste, Sam Becker, var to år gammel da han ble drept i Auschwitz 3. mars 1943. Navnene til hver og en av disse 22 er inngravert på minnesmerket på Eiganes. 

Se her

https://www.stavanger.kommune.no/nyheter/markering-av-holocaustdagen/

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Samarbeidet Norge - Israel | Main | NY BOK PRESENTERER ISRAELSK INNOVASJON »