tirsdag
nov082016

Fra Sabbatskvelden 21. oktober 2016 

Netnayaforeningen arrangerte sin årlige Sabbatskveld med middag og sanginnslag på Solborg folkehøgskole fredag kveld den 21. oktober. Da hadde vi også besøk av Yaacov Hect fra Israel. Han har grunnlagt pedagogikken om "Democratic Schools". Han holdt foredrag om hvordan dette virket på og inspirerte elevene til bedre innsats, bedre læring og større trivsel. Flere nyheter om Netanyaforeningens arbeid, kan leses i linken fra nyhetsbrevene våre.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Netanyaforeningen - Hjem - Fra Sabbatskvelden 21. oktober 2016

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Terrorofre fra Netanya på besøk i Norge | Main | Netanyaforeningen gratulerer Norges olje og energiminister med et vellykket besøk i Israel »