torsdag
sep292016

Netanyaforeningen gratulerer Norges olje og energiminister med et vellykket besøk i Israel

NORSK OLJEMINISTER MØTTE ISRAELSK KOLLEGA

SEPT 13, 2016

Søndag dro den norske oljeministeren Tord Lien til Israel for å styrke samarbeidet mellom norske og israelske aktører innen gass og teknologi. I går formiddag møtte han og en delegasjon fra Olje- og energidepartementet Yuval Steinitz, minister for nasjonal infrastruktur, energi og vannressurser, i Jerusalem. Etterpå møtte nordmennene petroleumskommisjonær Yossi Wurzburger. Begge møter var bak lukkede dører, skriver avisen Dagen i dag.

«Norge er sterke på gass og olje. Vi kan være deres elever. Vi har mye å lære av norsk teknologisk og kommersiell erfaring», sier Steinitz til Dagen

Israel har funnet rundt 900 milliarder kubikkmeter gass i sitt økonomiske farvann, ifølge Steinitz. Det er ikke alt for langt unna størrelsen på det store norske Troll-feltet på 1400 milliarder kubikkmeter. Statsråden mener at de har potensiale for å finne mye mer enn de har gjort.

«Dersom ressursestimater er så store som de mest optimistiske analysene indikerer, har Israel muligheten til å ta en betydelig posisjon som gasseksportør i regionen. Men det ligger noe fram i tid», sier Tord Lien til Dagen.

Det er først når gassfeltet Leviatan kommer i produksjon om noen år, at Israel kan eksportere store mengder med gass. Foreløpig bidrar produksjonen fra Tamar-feltet til å dekke interne behov i Israel.

Lien roser Israels evne til å kombinere akademisk kunnskap med innovasjon, næringsliv og lønnsomme arbeidsplasser. «I Norge har vi miljøer innen akademi og industri som er verdensledende. Her er det store muligheter for gjensidig nytte og økt samarbeid», sier han til Dagens reporter.

«Vi er en gründernasjon og har flere nyoppstartede bedrifter innen teknologi enn hele EU til sammen», sier Steinitz til den samme avisen.

Israel vil særlig ha nytte av norsk kompetanse på å utvinne petroleum fra store havdyp, få den til land, behandle den og sende den videre. Norge kan på sin side lære mye om datasikkerhet og annen teknologi, mener statsråden.

«Fallet i prisen på olje og gass er en utfordring», påpeker Lien, men understreker at norsk petroleumsindustri har benyttet sjansen til å jobbe mer effektivt og få ned kostnader. «Samtidig ivaretar vi det å produsere mest mulig effektivt, miljøvennlig og sikkert for de ansatte. Det mener jeg vi har klart bra, men vi kan ikke si at vi har gjort jobben ferdig,» legger han til.

Steinitz var nylig i London og skal til Singapore for å fri til utenlandske investorer og selskaper for å få dem til Israel. Nylig åpnet departementet hans for at internasjonale selskaper kan engasjere seg i det israelske gasseventyret. Anbudsrunden vil trolig starte i mars, ifølge Karmel Israel-Nytt.

Lien tror at europeiske selskaper vil være interessert i Israels store gassfelt, selv om gassprisen for tiden er lav. «Det bør være med i beregningen at forholdet mellom Israel og nabolandene er markant bedre nå enn for få år siden. Det er også godt å se at det jobbes godt og målrettet mellom israelske og palestinske myndigheter innenfor elektrisk kraft og forsyning av gass i fremtiden», sier han til den norske avisen.

Palestinavenners kritikk den siste tiden av norsk-israelsk samarbeid innen gass preller ifølge Dagen av både Lien og Steinitz. Kritikken går ut på at Israel utnytter palestinske naturressurser. Sistnevnte avviser at det er noen disputter om Israels økonomiske farvann.

«Vi utnytter våre ressurser. De som ønsker å bruke doble standarder overfor Israel burde ikke komme hit. Selskaper verden over investerer mer og mer i Israel. Tidligere var det særlig amerikanske giganter, men i dag ser vi at flere europeiske selskaper og selskaper fra Japan og Kina investerer tungt i Israel. Og de fleste er fornøyde», sier Steinitz.

Den israelske statsråden mener at boikott-tanken av israelsk industri heller over mot antisemittisme.«Vi har mye erfaring med å bli boikottet og diskriminert i Europa. Om det ikke er antisemittisme, burde man også boikotte mange land og selskaper verden rundt. Men dette er ikke et generelt fenomen. Vi er det eneste demokratiet i Midtøsten og det eneste jødiske landet i verden. Det er mange diktaturer om du trenger noe å boikotte, men folk vil også boikotte jødene. Det kan jeg ikke akseptere», sier han.

Lien sier til Dagen at det er åpenbart at Israel er et land med fantastisk industri. Han minner om at Israel ikke bare er konflikten med palestinerne, men også «et land med høykompetent teknologisk industri og gassresurser.» «Norge har skapt store verdier ved å bistå andre land med å utvikle sine energiressurser. Det mener jeg er helt legitimt å gjøre i Israel også,» legger han til, og understreker at norske myndigheter er krystallklare på dette. «Men det gjelder bare i områder hvor det ikke er uavklarte folkerettslige problemstillinger. Vi oppfordrer Israel til å avklare folkerettslige spørsmål først, og så gå i gang med ressursuthenting», sier han.

http://www.nihk.org/2016/09/13/norsk-oljeminister-motte-israelsk-kollega/

Her er en YouTube video fra besøket:

https://www.youtube.com/watch?v=ma8LDlX_gRM

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Fra Sabbatskvelden 21. oktober 2016 | Main | Shimon Peres får en usedvanlig stor begravelse den 30.9.2016 »