onsdag
mar062019

Hva skjer når norsk ungdom møter israelsk ungdom?

Hanna Svege fra Stavanger deler her sine erfaringer fra elevutvekslingen mellom ungdom i Netanya og Stavanger

"Personlig relasjon mellom israelske og norske ungdommer er utrolig viktig,"

sier tiendeklassingen Hanna Svege fra Stavanger.

På møte mandag 4. mars fortalte hun om elevutvekslingsprogrammet mellom Netanya og Stavanger.

La deg inspirere! Du kan se videoen her

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« ISRAELSK FIRMA VIL REVOLUSJONERE DIABETESBEHANDLING | Main | Nyhetsbrev #1 2019 »