torsdag
mar142019

Tre hundre samlet til festmøte for norsk-israelsk samarbeid

Av Conrad Myrland 12. mars 2019

Norges ambassadør i Israel, Jon Hanssen-Bauer, og Israels ambassadør i Norge, Alon Roth, var hovedtalerne på møtet.

Mandag 4. mars arrangerte Norsk-Israelsk Handelskammer, MIFF Stavanger og Netanyaforeningen et festmøte for norsk-israelsk handelskammer. Her kan du se noen av høydepunktene.

– Norge må ikke overse israelsk teknologi, sa Jon Hanssen-Bauer, Norges ambassadør i Israel. 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Nyhetsbrev #2 | Main | ISRAELSK FIRMA VIL REVOLUSJONERE DIABETESBEHANDLING »